Kurs i helserettighetene til personer med funksjonsnedsettelser

Kurs i helserettighetene til personer med funksjonsnedsettelser

Innledning: Hvorfor ?

Helserettigheter for personer med funksjonsnedsettelser er et viktig tema som bør være kjent for alle som jobber innen helse- og omsorgssektoren, samt pårørende og støtteapparat. Målgruppen for dette kurset er derfor personer som ønsker å lære mer om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser når det gjelder helsehjelp og tilrettelegging.
Kurs i helserettighetene til personer med funksjonsnedsettelser

Lovverk og rettigheter: Grunnlaget for vårt kurs

I kurset vil vi gi en oversikt over de mest relevante lovene og rettighetene som omhandler personer med funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer blant annet:- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven- Pasient- og brukerrettighetsloven- Helse- og omsorgstjenesteloven- Barnekonvensjonen og CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne)Disse lovene og konvensjonene danner grunnlaget for hva personer med funksjonsnedsettelser har krav på innen helsetjenester.

Helserettigheter for personer med funksjonsnedsettelser: Fokusområder i kurset

Kurset vil ta for seg ulike aspekter ved helserettigheter for personer med funksjonsnedsettelser. Noen av de viktigste temaene vi vil dekke, inkluderer:

Rett til nødvendig helsehjelp

Personer med funksjonsnedsettelser har krav på nødvendig helsehjelp. Dette innebærer at de skal motta tilpasset og adekvat behandling, samt oppfølging og tilrettelegging etter individuelle behov.

Rett til individuell plan og koordinator

Dersom en person med funksjonsnedsettelse har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra ulike instanser, har vedkommende rett til en individuell plan og en koordinator. Dette for å sikre at tjenestene blir best mulig tilrettelagt og samordnet.

Rett til hjelpemidler og tilrettelegging

For å kunne delta i samfunnet og fungere i hverdagen, har personer med funksjonsnedsettelser rett til nødvendige hjelpemidler og tilrettelegging. Dette kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av bolig, eller tilrettelagt transport.

Rett til brukermedvirkning og informasjon om egen helsetilstand

Personer med funksjonsnedsettelser har rett til å delta i beslutningsprosesser som angår dem og deres behandling. De har også rett til informasjon om egen helsetilstand og muligheter for behandling og rehabilitering.

Rett til rehabilitering og habilitering

Rehabilitering og habilitering er sentrale tiltak for personer med funksjonsnedsettelser, og de har rett til disse tjenestene. Dette kan for eksempel inkludere trening, veiledning og opplæring, og annen støtte som bidrar til å øke funksjonsevnen og mestring i hverdagen.

Ansvaret til helsepersonell og tjenesteytere: Hvordan ivareta helserettighetene til personer med funksjonsnedsettelser

Kurset vil også sette fokus på ansvaret til helsepersonell og tjenesteytere når det gjelder å ivareta helserettighetene til personer med funksjonsnedsettelser. Noen av temaene vi vil se på, inkluderer:- Tilgjengelighet, tilrettelegging og kommunikasjon- Kunnskap om helserettigheter for personer med funksjonsnedsettelser- Brukermedvirkning i behandling og tjenester- Sikre rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser i praksis

Ressurser og støtte: Mestring og utvidet kunnskap

Til slutt i kurset vil vi presentere en rekke ressurser og organisasjoner som jobber for å fremme helserettigheter for personer med funksjonsnedsettelser. Ved å benytte seg av disse ressursene, kan man utvide sin kunnskap og finne ytterligere støtte.Ved å ta vårt vil du få en større forståelse for temaet og kunne bidra til å ivareta og fremme rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser innen helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker deg lykke til med kurset!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *