Psykisk Helsevern Loven (PHL) - et sammendrag

Alle pasienter innlagt på psykiatrisk avdeling er innlagt på en paragraf, hva de forskjellige betyr er listet under.

 

Frivillig innleggelse (§ 2.1)

Pasient >16 år som er samtykkekompetent kan innlegges frivillig på grunnlag av eget samtykke. Ungdom mellom 16 og 18 år kan innlegges i barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon. Konferer med spesialist i BUP om hva som er mest hensiktsmessig.

 

Pasient <16 år kan innlegges på bakgrunn av samtykke fra den eller dem som har foreldreansvaret. Hvis barnevernet har overtatt omsorgen, kan de gi slikt samtykke. Hvis barnet har fylt 12 år og ikke ønsker innleggelse, skal saken bringes inn for kontrollkommisjonen.

 

Dokumentasjon ved innleggelse: Vanlig innleggelsesskriv. Presiser at pasienten selv ønsker seg innlagt.

 

Tvungen innleggelse (§ 3.X)

§ 3-1. Legeundersøkelse

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse.

 

Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

 

Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning.

 

Tvungen observasjon § 3.2 og tvungen behandling § 3.3

 

Forutsetningen for tvangsinnleggelse er at pasienten har, eller at man mistenker at pasienten har, en psykose eller en avvikstilstand der funksjonssvikten er like stor som ved psykose, og innleggelse er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller at det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller at pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

 

Den faglig ansvarlige (spesialist i psykiatri eller psykologspesialist) ved mottakende institusjon skal undersøke pasienten innen 24 timer etter innleggelse. Det er denne som på bakgrunn av informasjon i legeerklæring, legeopplysninger og egen undersøkelse, avgjør hvordan pasienten tas imot: Tvungen observasjon (§ 3.2), tvungent psykisk helsevern (§ 3.3), frivillig innleggelse (§ 2.1), eller eventuelt direkte utskrivning. Tvungen observasjon (§ 3.2) kan vare i inntil 10 dager før man må ta stilling til om pasienten skal overføres til frivillig innleggelse (§ 2.1), om observasjonstiden skal forlenges (i inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder), eller om pasienten skal overføres til tvungent psykisk helsevern (§3.3).Tvungen psykisk helsevern (§ 3.3) gir mulighet for å holde pasienten tilbake og gi tvangsbehandling så lenge lovens krav er oppfylt. Dersom det tvungne vernet skal vare ut over ett år, må kontrollkommisjonen samtykke til dette.

 

 

Kilder: www.lovdata.no

 

 

 

 

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved