Vakt

 

Beskrivelse av arbeidsoppgaver:

Som medisinsk forvakt er det din oppgave å få meldt pasienter fra fastleger/allmennpraktiserende leger ute i feltet som har legevakt. Litt avhengig av hvor alvorlig kasus er involveres også mellomvakt i varslingen.

 

Mye av tiden på vakt tilbringes i akuttmottaket, hvor å ta innkomster er din hovedoppgave, dette innebærer å gjøre en generell status presens, inkludert vitalia, organstatus og gjøre opp en fornuftig tanke om videre forløp og bringe på det rene hvilke medisiner pasient eventuelt tar. Dette meldes så kort til mellomvakt som tar videre behandling på sengepost.

 

Eksempel på konferering til mellomvakt:

"Kalle Krank, 140767 34823, innlegges med spørsmål om alvorlig lungebetennelse. Fra tidligere frisk. 10 dagers sykehistorie, feber, hoste, tungpust, nedsatt allmenntilstand. I mottak klinisk kjekk, vitalia: Puls rgm 75, blodtrykk 123/84, temp 37,5, respirasjonsfrekvens 15, 98% metning på romluft. Høres ingen fremmedlyder over lunger. Bestilt innkomstpakke.

 

Legges inn på medisin 2, lunge, observeres, evt så frisk at kan returneres i dag"

 

Litt avhengig av sykehus og arbeidsbelastning kan en forvente å være i sving i mottaket det meste av tiden og primært ta innkomster. Ellers vil en noen steder ha ansvar for medisinsk poliklinikk, en hyppig gjenganger her er å avklare legger henvist med mistanke om DVT.

 

Tips:

- Jobb raskt og effektivt, noen ganger er det få pasienter i mottak, men det kan fort bli mange på en gang.

- Gjør deg gjerne kjent på sykehuset før første vakt, hvis (hjerte)stansalarmen går er det dumt om du ikke finner frem.

- Litt avhengig av sykehus, men mellomvakt liker å få jevnlige oppdateringer om pasienter du tar imot, hvis du er i tvil om noe er det alltid lurt å konferere med mellom eller bakvakt. Andre turnuslege-kolleger er også ressurser hvis du har spørsmål.

- På morgenmøte etter nattevakt kan du som forvakt bli bedt om å referere noen pasienter du har tatt i mot i løpet av natten, forsøk å få med det mest relevante, kveldens paracet forordninger er ikke alltid like interessant.

Arbeidsflyt: Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling er spennende både på grunn av bredden i faget og på måten man gjerne blir involvert i behandlingen på sengepost i større grad enn på eksempelvis Kirurgisk avdeling. Grovt sett kan en skille på 2 måter å jobbe på: vakt og ikke-vakt (sengepost). Under er disse beskrevet.

Ikke-vakt (sengepost)

 

Beskrivelse av arbeidsoppgaver:

På sengepost er det din oppgave å være med på previsitt, hvor gårsdagen, evt nattens forløp for pasienter presenteres av sykepleier fra posten. Eksempelvis dynamikk mtp infeksjonsparametre, hjertesvikt beh eller kartlegging av funksjon etter cerebral hendelse osv gås igjennom. Ofte er det LIS lege og overlege med på dette. Formålet med previsitten er på mange måter å stille forberedt/evt fokusere undersøkelse som gjøres under visitten, hvor en da går rundt og ser til pasientene. Pasient som visitteres har ofte spørsmål de ønsker å stille legen, gjerne relatert til aktuelle årsak for at de er innlagt.

 

Etter visitten er det ofte tid for papirarbeid, henvisninger til eksempelvis ergoterapeut, fysioterapi, ultralyd, røntgen med mer skal helst skrives tidlig på dagen slik at de kan leveres tidlig og dermed forhåpentligvis bidra til at aktuelle undersøkelser utføres dertil raskt (i løpet av dagen). Noen pasienter er friske og skal dermed skrives ut, oppdaterte medisinlister, pasientorientering og hvis mulig epikriser skal da gjøres ferdig (de fleste poster opererer med noen dagers frist på epikrisene).

 

Tips:

- Hvis du har en rolig dag på post er det alltid verdt å sjekke akuttdatabasen, medisinsk forvakt i mottak har det ofte travelt og det er verdsatt om en kommer og hjelper til med å ta unna innkomstene.

- Sjekk gjerne ut http://www.helsebiblioteket.no/akuttmedisin#

 

Helsebiblioteket.no er en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. De kjøper inn en rekke fagressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet www.helsebiblioteket.no. De fleste er fritt tilgjengelig for alle norske nettbrukere.

Copyright © 2016 MedKurs SA, All Rights Reserved